Vedtægter

Vedtægter for Læsø Biavlerforening

Vedtaget på Læsø Biavlerforenings generalforsamling d. 26. oktober 2011.

§1

•Foreningens navn er ” Læsø Biavlerforening”(LBF).

•Foreningens hjemsted er formandens adresse.

•LBF en lokal foreningen under Danmarks Biavlerforening.

§2

Foreningens formål er at skabe interesse for biavl på Læsø ved:

•Afholdelse af møder og udbredelse af kendskab til biavl.

•Vejledning i praktisk biavl og honningbehandling.

•Vejledning i sygdomsbekæmpelse, forebyggelse og kontrol på disse områder.

•At arbejde for de bedst mulige betingelser for den brune bi på Læsø.

§3

Ordinært medlemskab

•Man bliver medlem ved at henvende sig til et medlem af bestyrelsen eller via foreningens hjemmeside. Medlemskabet gælder for tiden fra 1/1 – 31/12. Ethvert medlem får frit tilsendt “Tidsskrift for biavl” og har adgang til Danmarks Biavlerforenings og Læsø Biavlerforenings møder, kurser og udstillinger. Desuden er medlemmerne uden særlig vederlag forsikret for den skade, som medlemmets bier har forårsaget på anden person eller ejendele i det omfang biavleren er erstatningspligtig.

Støttemedlemskab

•Biavlere med ganske få bifamilier eller personer, der er interesseret i at støtte Læsø Biavlerforenings formål kan blive støttemedlemmer. Henvendelse sker via bestyrelsesmedlemmer eller foreningens hjemmeside. Støttemedlemmer kan deltage i Læsø Biavlerforenings arrangementer og modtager skr. materiale fra lokalforeningen. Støttemedlemmer er velkomne på foreningens generalforsamling, men de har ikke stemmeret.

§4

Kontingent

•Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse både for ordinære medlemmer og for støttemedlemmer.

§5

Indkaldelse til generalforsamling

•Ordinær generalforsamling averteres i “Læsø-Posten” via e-mail eller pr. brev senest 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen april måned, og er foreningens højeste myndighed. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle bestyrelsesvalg er gældende i 2 år. Hvert år vælges tillige suppleant og revisor. Personlige valg og andre beslutninger kan afgøres ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, hvis det ønskes. Simpelt stemmeflertal gør udslaget. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

•Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter begæring herom til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 2 måneder efter begæringen er fremsat.

§6

Dagsorden ved generalforsamling:

• 1. Valg af dirigent

• 2. Formandens beretning

• 3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

• 4. Bestyrelsens forslag

• 5. Indkomne forslag

• 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

• 7. Valg af suppleant

• 8. Valg af revisor

• 9. Eventuelt

§7

Vedtægtsændringer

•Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8

Eksklusion

•Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder Læsø Biavlerforenings interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusionen kræver enstemmighed i bestyrelsen. Eksklusionen træder i kraft straks efter vedtagelse, men kan af den ekskluderede ankes til endelig afgørelse på generalforsamlingen. Begge parter har ret til at udtale sig inden afstemningen. der kræves 2/3 flertal for eksklusionen

•Et bestyrelsesmedlem er inhabil ved behandling af egen sag, og suppleanten indkaldes.

§9

Bestyrelsen

•Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den er solidarisk ansvarlig for foreningens formue og udfører generalforsamlingens beslutninger. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§10

Bestyrelsesmøder

•Bestyrelsen sammenkaldes af formanden når denne ønsker det, men kan forlanges sammenkaldt af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§11

Regnskabsåret

•Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12. Kassereren fører regnskab, foretager udbetalinger og sørger for at få regnskabet revideret.

§12

•Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *